کادر اداری و اجرایی
 
مدیریت: سرکار خانم معصومه حاج هادی
معاون پرورشی: سرکار خانم مسروره آقایی
کارشناس فناوری:مهدیه مستاقی
خدمات:مهدی حاج مهمودی