معرفی فضا های فیزیکی مدرسه
 
 
دبیرستان متوسطه هاجر دوره اول دارای فضاهای فیزیکی زیر می باشد.
1. چهار کلاس درس
2. کارگاه 1 عدد
3. آزمایشگاه 1 عدد
4. 4 عدد ویدئو پروژکتور و تخته هوشمند
5. و مجموعه ی حیاط سرویس های بهداشتی و آبدارخانه
6- خیمه انتظار
 
 
 
   
تصاویر فضای مدرسه