درج مطلب
 

مقدمه

مدارس ازپیچیده ترین سازمانهای موجوددرجوامع هستندکه مأموریتهای حساس وبااهمیّتی رابرعهده گرفته اندکه برای انجام آنهابایدازتواناییهای ویژه ای برخوردارباشند. ادراک این واحدهای سازمانی علاوه برنیازبه فهم دنیای گسترده ی سازمانها،مستلزم شناخت مناسب ازدنیای تعلیم وتربیت نیزمی باشد.

برنامه ریزی به مفهوم ساده اش یعنی نقشه کشیدن برای رسیدن به هدفهای مطلوب وموردنظر. آنچه دربرنامه ریزی مهم است این است که برنامه ریزی نبایدبلندپروازانه وشتابزده وباتفکرسطحی وعجولانه تنظیم گردد بلکه بایدواقع بینانه و با تفکر و تأمل وحساب وکتاب ومال اندیشی توأم باشد پس بایددوبعدکمی وکیفی رادربرنامه ریزی درنظرگرفت.

ازاینرو با استعانت ازدرگاه ایزدمنان و همفکری همکاران محترم درمدرسه و مساعدت اعضاء شورای مدرسه و انجمن اولیاء و مربیان و شورای دانش آموزی وبادرنظرگرفتن نیروی انسانی،ارزشهاوباورهایمان،امکانات ساختمانی،تجهیزات،وباتوجه مأموریت مقدس آموزشگاه هاو باعنایت به ضعف وقوتها وفرصتهاوتهدیدهای مبادرت به تهیّه وتدوین برنامه سالانه برای سال تحصیلی94-93نموده ایم.

امیداست این برنامه به عنوان سندی راهبردی ونقشه راهمان دررسیدن به اهداف موردنظرباشد.

                                                                                                                                                                                                           انشاالله

                                                                                                                                                                                                                          دبیرستان دخترانه هاجر

چشم انداز:

 • تعلیم وتربیت مبتنی برنظام ومعیاراسلامی، فرهنگ وتمدن اسلامی-ایرانی
 • تحقق جامعه ی دانایی محور،متناسب بااقتضائات زمان وبرخوردارازتوانمندیهای تربیتی
 • شکوفایی استعدادهای بالقوه دانش آموزان درتمامی زمینه ها
 • فرصتی برای عدالت محوری،مشارکت جویی ورقابت پذیری سالم
 • ایجادفرهنگ پشتکار،همدلی،احترام واعتماددربین فراگیران وکارکنان
 • زمینه ای برای بروزخلاقیت ونوآوری دربین کارکنان ودانش آموزان
 • زمینه ای برای ویژگی های انسانی وکرامت دانش آموزان وکارکنان
 • زمینه ای برای بهداشت وسلامت جسمی وروانی
 • نهادینه کردن ارزشهای معنوی وملی دردانش آموزان همگام بااصول تکنولوژی آموزشی مدرن
 •  برخورداراز بهره تکنولوژی آموزشی درسطح مطلوب

ارزش ها:

-جامعیت ویکپارچگی وتوجه متوازن به ساحت های تربیت برای رسیدن به مرتبه قابل قبولی از حیات طیبه

-فعالیت های مدرسه برنظام دینی منطبق ودرآن تربیت عبادی،اعتقادی،اخلاقی محوریت دارد.

-پایبندبودن به آراستگی،وقت شناسی،صداقت درگفتاروکردار،ادب ونزاکت،خوش رویی،امانتداری،.....

-همدلی،هم افزایی ومشارکت گروهی درایجادفضای یاددهی ویادگیری

-تلاش همه جانبه دراعتلای سطح علمی،پژوهشی،توسعه وپیشرفت درراستای اهداف وماموریت ها

-احترام به شاخص های فرهنگی ،ایرانی ،اسلامی

-محترم شمردن خواسته ها،انتظارات،نظرات،پیشنهادات وانتقادات دبیران،اولیا،دانش آموزان،کارشناسان،......

- نواندیشی و نوآوری و خلاقیت برای بالندگی و اصلاح مستمر.

- پرورش روحیه ی خودارزیابی، رقابت پذیرو پاسخ گو نسبت به اعمال بیرونی

- برخوردار از بهره ی فناوری آموزشی در سطح معیار، با توجه به طیف منابع و رسانه های یادگیری.

- پرورش و شکوفایی استعدادها در تمامی زمینه های دینی ، اخلاقی ، علمی و هنری و ورزشی 

 

باورها :

 

اعتقادبه وجودتفاوتهای فردی دانش آموزان

همه دانش آموزان قادربه یادگیری هستند،اما سرعت وروش یادگیری آنها متفاوت است.

اعتقادبه یاددهی- یادگیری مشارکتی وفعال به جای یادگیری ذهنی وغیرفعال

همه دانش آموزان بایداحساس موفقیّت وارزشمندی درمدرسه داشته باشند.

دانش آموزان درتمامی عرصه هاوامورمدرسه وتصمیم گیریهامشارکت فعال داشته  باشند.

تعلیم وتربیت واقعی بامشارکت فعال کلیه ی کارکنان مدرسه اتفاق میافتد.

ارتباط مستمر و مؤثر اولیا با مدرسه باعث تسریع آموزش و پیشرفت مدرسه است.

تفاوت فرهنگی، اجتماعی و ... قابل احترام هستند.

معلمی می تواند رشد دهنده باشد که خودش را با پیشرفت و علم آموزی به روز کرده و الگوی دانش آموز باشد.

مدرسه محل نشاط ، دوستی ، احساس مسئولیّت ، رقابت سالم و کمال جویی است.

 

ماموریت :

پرورش دانش آموزانی با اخلاق، مؤمن و خودباور،مؤثرو خلاق

ارتقاء و بهبود کیفیت آموزشی ، یاددهی - یادگیری مشارکتی و فعال

 

شعار سال مدرسه دخترانه هاجر:

استفاده از تکنولوژی راهی برای یادگیری پایدار

بر اساس شعار سال اهداف کلی زیر تبیین شده است و در بیان این اهداف سعی براین شده  که تمامی جوانب آموزش و پرورش در نظر گرفته شود و تکنولوژی،راه را هموار و یادگیری پایدار را تسهیل کند.

 

 

اهداف کلی:

 • علمی آموزشی
 • پرورشی ، ورزشی و بهداشتی و مديريتي

اهداف علمی و آموزشی:

 1. افزایش درصدقبولی ونمره میانگین دروس
 2. توسعه یادگیری مشارکتی وروشهای نوین وفعال تدریس
 3. بهره گیری فعال از فناوری های ارتباطی واطلاعاتی  در آموزش 
 4. تقویت روحیه پژوهش در دانش آموزان و همکاران

اهداف پرورشی ،ورزشی و بهداشتی:

 1. تعمیق باورهای دینی  و زمینه سازی برای گرایش به مولفه های  حیات طیبه در دانش آموزان
 2. نهادینه کردن عادات رفتاری مناسب و رشد فضایل اخلاقی در دانش آموزان و رعایت حقوق شهروندی
 3. افزایش روحیه ملی گرایی و میهن پرستی
 4. کشف استعداد های فرهنگی،هنری،معارف اسلامی و ورزشی و سوق دادن دانش آموزان در جهت شکوفایی استعدادها
 5. افزایش سطحی آگاهی والدین نسبت به مسائل تربیتی دانش آموزان
 6. ارتقاء سطح سلامت و نشاط دانش آموزان بوسیله فعالیت های ورزشی و تربیت بدنی
 7. ارتقاء مهارت های زندگی
 8.  ارتقاء سطح سلامت و بهداشت دانش آموزان

اهداف مديريتي:

 1. مديريت اداري
 2. مديريت مالي
 3. مديريت تعمير ، تجهيز و استاندارد سازي فضاي آموزشي