تصویر گردان
 
 
 
 
   
بخش های محور 1
 

محور8 : مدیریت امور اجرایی و اداری

ملاک ارزیابی 1

تدوين برنامه عمل

ملاک ارزیابی 2

پایش و بهبود عملکرد

ملاک ارزیابی 3

حسن اجراي قوانين ومقررات

ملاک ارزیابی 4

حسن اجراي امور مالی

ملاک ارزیابی 5

مستندسازی و بایگانی مناسب