تصویر گردان
 
 
 
 
   
بخش های محور 1
 

محور7 : توسعه ی فعالیت های پرورشی و فرهنگی

ملاک ارزیابی 1

تدوين برنامه عمل

ملاک ارزیابی 2

پایش و بهبود عملکرد

ملاک ارزیابی 3

زمینه سازي براي اجرای کیفی فعالیت­های پرورشی  و فرهنگي

ملاک ارزیابی 4

اجرای  فعالیت­های  پرورشي وفرهنگي

ملاک ارزیابی 5

میزان رضایت مندي  ازفعالیت­های پرورشی و فرهنگي