تصویر گردان
 
 
 
 
   
بخش های محور 1
 

محور4 : توسعه مشارکت دانش آموزان در مدرسه

ملاک ارزیابی 1

تدوين برنامه عمل

ملاک ارزیابی 2

پایش و بهبود عملکرد

ملاک ارزیابی 3

فراهم آوردن  زمینه ­ي مشارکت دانش ­آموزان دراداره ­ي مدرسه

ملاک ارزیابی 4

بهره گيري از مشارکت دانش آموزان در اداره ­ي امور مدرسه

ملاک ارزیابی 5

فراهم آوردن  بسترهای مورد نیاز جهت شکل­ گیری و استفاده ­ي بهینه از تشکل­ ها و شورای دانش­ آموزي

ملاک ارزیابی 6

ميزان مشاركت و موفّقيت دانش­ آموزان در امور تحصيلي تربيتي ، مطالعه و  پژوهش، جشنواره ­ها ، مسابقات (علمي ،قرآن ومعارف اسلامي،فرهنگي،هنري، ورزشي و ...)

ملاک ارزیابی 7

ايجاد سازوكارهاي تشویقي براي دانش­ آموزان موفّق در عرصه رقابت