تصویر گردان
 
 
 
 
   
بخش های محور 1
 
 

محور3 : استقرار نظام یاددهی - یادگیری

ملاک ارزیابی 1

تدوين برنامه عمل

ملاک ارزیابی 2

پایش و بهبود عملکرد

ملاک ارزیابی 3

هدایت و راهبری معلمان در جهت بهبود و ارتقای کیفیت آموزشی و تربیتی

ملاک ارزیابی 4

بهره گیری از فضا و تجهیزات مناسب آموزشی و ورزشی

ملاک ارزیابی 5

 ساخت و بهره گیری ازکارافزارهای آموزشی و تربیتی تولید شده

ملاک ارزیابی 6

 هوشمند سازی مدرسه و کلاس درس

ملاک ارزیابی 7

بهره گیری از روش های خلاق و فعال در فرآیند یاددهی و یادگیری 

ملاک ارزیابی 8

اجرای مناسب ارزش یابی پیشرفت تحصیلی - تربیتی

ملاک ارزیابی 9

توسعه فعالیت های علمی - پژوهشی

ملاک ارزیابی 10

ایجاد شرایط استفاده از ظرفیت دیگر محیط های یادگیری

ملاک ارزیابی 11

توسعه فعالیت های فوق برنامه آموزشی