تصویر گردان
 
 
 
 
   
بخش های محور 1
 

محور2 : توسعه ی توانمندی ها و مشارکت نیروی انسانی

ملاک ارزیابی 1

تدوين برنامه عمل

ملاک ارزیابی 2

پایش و بهبود عملکرد

ملاک ارزیابی 3

بستر سازی و توسعه ی فرهنگ مطالعه و پژوهش

ملاک ارزیابی 4

کیفیت بخشی به شورای مدرسه

ملاک ارزیابی 5

 کیفیت بخشی به شورای معلمان

ملاک ارزیابی 6

 آموزش تخصصی - حرفه ای و تبادل تجربه

ملاک ارزیابی 7

 افزایش نقش راهنمایی تحصیلی و تربیتی کارکنان

ملاک ارزیابی 8

حضور موفق در عرصه های رقابت( درسال تحصیلی جاری و سال قبل)

ملاک ارزیابی 9

ایجاد سازوکارهای تشویقی برای کارکنان موفق در عرصه های رقابت