تصویر گردان
 
 
 
 
   
بخش های محور 1
 

محور1 : تدوین برنامه عمل

ملاک ارزیابی 1

دسترستی آسان به اسناد بالا دستی

ملاک ارزیابی 2

آگاهی مدیر، معاونین و کارکنان نسبت به مفاد مندرج در اسناد بالا دستی

ملاک ارزیابی 3

تدوین ماموریت ها وچشم انداز مدرسه

ملاک ارزیابی 4

آگاه سازی و آگاهی ذی نفعان نسبت به ماموریت ها و چشم انداز و برنامه عملیاتی(برنامه سالانه مدرسه)

ملاک ارزیابی 5

تدوین میثاق نامه( بیانیه ارزشها) مدرسه و آگاهی ذی نفعان نسبت به آن

میثاق نامه همکاران

میثاق نامه دانش آموزان

میثاق نامه اولیا