دریافت شیوه نامه و فرم های مربوطه
 
 
 
 
   
فایل های پژوهش ادبی
 
سلام

تصاویر زیر را دریافت کرده و یک نمونه آن را انتخاب نمایید و در چند سطر مفهوم و پیام آن را بنویسید سپس در دو صفحه در مورد آن انشای توصیفی بنویسید. و آن را حداکثر تا تاریخ 1394/12/20 به دبیر مربوطه تحویل دهید

تصویر شماره 1

تصویر شماره 2